Dret immobiliari

Serveis

Fem front a problemàtiques habituals d’un dret essencial

A Col·lectiu Ronda fa més de 50 anys que ens dediquem al món del Dret i a l’assessorament jurídic. Al llarg de tot aquest temps, el nostre equip no ha deixat de créixer fins a integrar les més de 140 persones que actualment formem part de la cooperativa.

Com a professionals de l’advocacia, Col·lectiu Ronda ofereix els seus serveis a totes les àrees i àmbits del Dret. I això inclou una especialitat tan rica, complexa i interessant com és l’anomenat Dret Immobiliari i Patrimonial, un camp d’actuació ampli del qual formen part problemàtiques tan habituals com les que tenen a veure, per exemple, amb la propietat i l’arrendament d’immobles, la existència de vicis o defectes de la construcció, el dret de successions, la responsabilitat civil o la immensa majoria de qüestions que tenen relació amb la formalització i la celebració de contractes, a més d’un llarg etcètera.

Perquè l’habitatge és un dret. I cal que el defensem.

Arrendaments

Els contractes d’arrendament poden ser una font important de conflictes, especialment en relació a la possibilitat de que incloguin clàusules abusives o vulneradores de drets. A Col·lectiu Ronda podem assessorar-vos sempre que ho necessiteu

Vicis de construcció

La normativa legal ens empara l’hora d’exigir les pertinents responsabilitats a promotors, constructors i asseguradores per tal d’obtenir una justa reparació i compensació per les imperfeccions que puguin afectar la construcció.

Danys i perjudicis

Les reclamacions en concepte de danys i perjudicis pretenen oferir compensació i justa reparació pels efectes indesitjats que patim com a conseqüència d’una tercera part, sigui persona física o jurídica. Cal conèixer els nostres drets per defensar-los.

Arres i compra-venda

La signatura d’un contracte d’arres i la formalització d’una compravenda és un moment transcendent que requereix preservar la seguretat jurídica d’ambdues parts i els nostres drets davant les circumstàncies presents i futures.

Vicis ocults

Els vicis ocults són els defectes i els desperfectes que poden afectar un determinat bé i resulten indetectables en el moment de formalitzar la seva adquisició. Front a aquesta problemàtica, com a consumidors tenim drets que han de ser defensats.

Propietats i relacions de veïnatge

La co-propietat, l’usdefruit, les finques confrontants i relacions de veïnatge o les servituds, entre molts d’altres escenaris, poden generar desavinences i conflictes de difícil resolució. A la nostra cooperativa us oferirem l’assessorament que necessiteu

Usucapió

En determinades circumstàncies, resulta possible adquirir la propietat sobre un bé moble o immoble pel fet d’haver-lo posseït durant un llarg període de temps. Però aquesta institució jurídica, anomenada usucapió, és complexa.


Comunitats de propietaris

Impagaments de quotes, disputes sobre la conveniència o no de realitzar determinades intervencions o el manteniment d’espais comuns, entre d’altres, són algunes de les causes que poden afectar la convivència entre membres d’una comunitat. Al Col·lectiu Ronda podem ajudar-vos i oferir-vos tot el suport.

Blog at WordPress.com.